Blogia
sinescuela

Xarxa d'Educació LLiure

Xarxa d’Educació LLiure

PRESENTACIÓ DE LA XELL (XARXA D’EDUACIÓ LLIURE)

El sistema educatiu actual s’estructura en base a una sèrie d’inèrcies poques vegades qüestionades: els exàmens, els premis i càstigs, els deures, les assignatures, el control i la imposició de l’adult/a sobre l’infant, la massificació i l’homogeneïtzació, l’esclavitud dels llibres de text, la rigidesa dels espais i els temps, l’agrupament per criteris d’edats, i tantes i tantes pràctiques del model industrial d’escola.

Tot un seguit d’estructures i models d’interaccions que no afavoreixen el desenvolupament natural de la persona i que participen de la reproducció d’un sistema social injust i deshumanitzador. Sembla com si cada vegada ens ocupéssim menys del que necessita la infància i la joventut per créixer amb equilibri i integritat, adduïts pel discurs de la preparació per a les demandes del mercat laboral.

Davant d’aquesta realitat, però, sempre hi ha hagut, i continuen havent-hi, experiències alternatives fonamentades sobre una concepció diferent de l’ésser humà i de la relació educativa. Tanmateix, les dificultats que han d’afrontar la majoria d’aquests projectes són moltes: problemes d’espais, de finançament, d’organització, d’aprofundiment pedagògic, d’al·legalitat, etc. 

La iniciativa de crear la xell va sorgir a partir de la necessitat d’un grup de persones que estaven elaborant un projecte d’educació lliure i que, conscients de la dificultat de donar resposta a aquestes situacions comunes des de l’aïllament, van proposar la idea de crear una xarxa, un espai de confluència de persones, col·lectius i espais educatius implicats o interessats en l’educació lliure.

Com a mitjà per avançar en aquest procés de construcció de xarxa es va proposar l’organització conjunta d’unes primeres jornades d’educació lliure que permetessin d’una banda aprofundir en el coneixement mutu entre aquests col·lectius i persones, i d’altra banda visualitzar aquestes iniciatives i aglutinar així més persones i espais educatius implicats o interessats en aquest tipus d’educació.

Aquestes jornades, celebrades a Barcelona del 8 al 10 de juliol de 2005, van aglutinar unes 300 persones entre les diferents activitats proposades  - xerrades, debats, presentacions d’escoles, tallers -, i van servir per donar a conèixer més de 25 projectes actuals d’educació lliure a l’estat espanyol així com altres projectes embrionaris (Al wiki de la web disposeu d’una relació d’escoles i espais educatius actualitzada).

Un cop finalitzades les jornades, la Xell ha continuat realitzant activitats per tal d’anar avançant en la consecució dels nostres objectius:
·    Promoure la creació i recolzar el funcionament d’escoles, experiències i col·lectius de pedagogia lliure, i
·    Aprofundir i difondre els valors, els principis i les pràctiques d’educació lliure.

PRINCIPIS DE L’EDUCACIÓ LLIURE

Malgrat que no hi ha mai dos projectes educatius iguals, les experiències de pedagogia lliure acostumen a ser espais poc massificats, en què es prioritza la convivència i les interaccions entre persones de diferents edats. És precisament aquesta vivència amb l’altre el que dona origen i fa possible l’aprenentatge i l’educació mutus.

L’agrupament dels nens i les nenes és flexible i dinàmic, en funció dels interessos compartits, possibilitant així múltiples ocasions per a que els més grans ajudin i aprenguin amb els més petits, de manera que es faciliti així la construcció de valors de solidaritat, col·lectivitat i responsabilitat en detriment de competitivitats absurdes i injustes

Més enllà dels conceptes d’assignatures i de curriculums tancats, l’aprenentatge parteix de les necessitats i interessos de les persones, des de la seva realitat i vivència, abordada amb tota la seva globalitat i complexitat, des de les emocions i el conflicte, i no només des de la descripció asèptica i estàtica dels llibres de text.

En conseqüència, el curriculum d’aquestes escoles es va generant en l’acció. No existeixen uns continguts que cal donar obligatòriament en un moment determinat del procés educatiu, ni s’obliga tampoc a que una majoria de persones imposi la seva decisió a les minories o als individus.

En aquests espais, les persones disposen de la llibertat i la responsabilitat de poder decidir les seves accions, perquè només des de la llibertat és possible conèixer-se a un mateix i adquirir autèntics compromisos amb els altres.

En definitiva, una relació educativa basada en l’acceptació i el respecte per la persona, que sosté que la principal funció de l’educació no és preparar individus per incorporar-se al món laboral, sinó que representa un compromís per entendre i ajudar l’altre a desenvolupar-se en totes les seves dimensions.

Sense cap voluntat de ser excloents, però amb el desig de donar a conèixer la nostra identitat i el que desitgem, les persones i col·lectius que formem part de la Xell entenem per educació lliure aquella que respecta els següents principis:
·    L’educació de la persona a través de la convivencialitat.
Entenem que l’educació s’articula sobretot a través de la convivència i les interaccions entre persones de qualsevol edat. La primera necessitat humana és la necessitat de l’altre, la necessitat de ser estimat i d’estimar. La construcció de relacions humanes plenes és alhora mitjà i finalitat de l’acció educativa. Els sabers culturals són més que res un vehicle per articular aquestes relacions i no una finalitat en sí mateixos.
·    L’educació integral de totes les dimensions de la persona.
L’ésser humà és un ésser complex, amb múltiples dimensions. L’educació ha de permetre el desenvolupament de totes aquestes dimensions o intel·ligències (cognitives, físiques, emocionals, expressives, socials, etc.) des d’un enfocament global i no fragmentari.
·    L’educació a través del respecte a les necessitats, els ritmes i la intimitat de cadascuna de les persones.
Entenem que tota persona, infant i adulta, està en continu creixement, i que ningú està en disposició de forçar, accelerar o involucionar aquest procés des de l’experiència pròpia i el mentalisme. L’educació lliure implica doncs construir relacions basades en la no imposició, la no coercitivitat, i el respecte als processos individuals.
·    L’educació en la llibertat responsable.
Entenem que la relació educativa ha de possibilitar la llibertat de la persona per actuar i prendre decisions des de les seves necessitats i des de la percepció i interdependència de l’altre. No es tracta, doncs, d’un concepte ingenu de llibertat, de fer el que a un li dona la gana, sinó d’una llibertat responsable, que representa una vinculació i un compromís amb l’altre des de la pròpia autonomia i vivència.
·    L’educació a través de la corresponsabilitat
Cada etapa de la vida te unes característiques i unes limitacions que ens permeten afrontar les situacions de manera peculiar. En conseqüència, la relació entre l’infant i l’adult ha de tenir en compte les potencialitats de cada persona, des de la plena responsabilitat que cadascun està capacitat per assumir, per tal d’anar construint una major igualtat i justícia socials.
·    L’educació a través de l’aprenentatge vivencial i actiu.
L’aprenentatge, que parteix del propi organisme, implica descobrir, tocar, sentir i explorar l’entorn natural i social. És a partir d’aquesta vivència que som capaços de copsar les relacions més profundes de la realitat. L’infant, el jovent, i l’adult per igual, no necessita cap motivació extrínseca per aprendre. Tot el nostre impuls vital està dirigit en aquest sentit. Necessitem explorar la realitat amb els nostres sentits, amb la implicació global de totes les nostres dimensions.


LÍNIES DE TREBALL

Per tal d’anar avançant en la realització dels nostres objectius, la xell pretén portar a terme un seguit d’iniciatives o línies de treball:

Respecte al primer objectiu - Promoure la creació i recolzar el funcionament d’escoles, experiències i col·lectius de pedagogia lliure- :

·    La creació d’un centre de recursos de pedagogia lliure (CERPELL)
·    L’organització de trobades periòdiques d’aprofundiment sobre temes pedagògics d’interès de les persones i espais educatius participants.
·    La difusió, a través de la llista de distribució i de la web de la xell, d’activitats, recursos, i informacions que

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres